CELEM FUNDACJI JEST POMOC W ZNALEZIENIU PRACY
WYCHOWANKOM I BYŁYM WYCHOWANKOM
OŚRODKÓW OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZYCH  CELE FUNDACJI "PROGRAM POMOCY PIERWSZA PRACA":

  udzielanie pomocy dzieciom wychowującym się w placówkach opiekuńczo-wychowawczych polegającej na umożliwieniu i zapewnieniu im możliwości godnego startu w dorosłość poprzez ich aktywizację szkolną i zawodową;
  udzielanie pomocy przy znalezieniu pracy wychowankom placówek opiekuńczo-wychowawczych 16-28 lat;
  wspieranie działań placówek opiekuńczo-wychowawczych mających na celu umożliwienie godnego startu w dorosłość ich wychowankom  (nie starszym niż 28 lat) i podopiecznym;

  FUNDACJA SWOJE CELE BĘDZIE REALIZOWAŁA POPRZEZ:

  organizowanie akcji informacyjnych i szkoleniowych wśród pracodawców;
  kompleksowe doradztwo zawodowe, szkolenia, mentoring organizowane dla podopiecznych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych; 
  diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego podopiecznych i wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  umożliwianie nieodpłatnego lub na preferencyjnych warunkach podwyższania kwalifikacji zawodowych;
  stwarzanie i propagowanie programów pośrednictwa pracy dla podopiecznych i wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych;
  organizowanie staży i praktyk;
  wdrożenie programu monitorującego losy zawodowe wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych;
  zachęcanie wychowanków do zakładania działalności gospodarczej i wspieranie ich przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
  organizowanie i finansowanie akcji oraz kampanii społecznych mających na celu poprawę funkcjonowania instytucji publicznych odpowiedzialnych za placówki opiekuńczo – wychowawcze;
  finansowanie stypendiów  naukowych i organizowanie ich finansowania;
  dofinansowanie udziału w kursach i szkół;
  dofinansowanie udziału w kursach i szkoleniach naukowych i zawodowych;
  organizowanie wyjazdów szkoleniowych;